கடலின் அடியில்

Standard

பிற்காலத்தில் கிடைக்கப் போகும் அல்லது இவ்வுலகிலேயே இல்லாத ஒரு நண்பரை எண்ணிக் கொண்டு பாடியது:

எனக்கென்று முளைத்த அரியதோர் நட்பாக இருப்பாயா?

என் வேதனைகளை தான் புரிந்து கொள்வாயா?

நான் சொல்லாமலே

என் மனதில் உள்ளவற்றை எனது கண்களினால் தெரிந்து கொள்வாயா?

என்னுடனிருப்பாயா?

நான் செல்லும் இடமெல்லாம்

நிழலைப் போல் தொடர்வாயா?

என்னை தேடி வருவாயா?

அல்லது நிதியைப் போல்

ஓடிக்கொண்டே இருப்பாயா?

நட்பு பூண்டவாறு என்னை

வெள்ளத்திலே தள்ளிக்கொண்டு

கடலிலே சேர்ப்பித்து

நான் கண்களை மூடிய பிறகு

இருளில் மூழ்கிக் தவிக்கவிட்டு

அமைதி சூழ்ந்த கடலின் நடுவே

என்னை அடக்கம் செய்தாற்போல்

கண்டுகொள்ளாமல் சென்றுவிடுவாயா.. என்னை உண்மையிலே கொன்று விடுவாயா..

Unworthy

Standard

Being unworthy

Of friendship,

Letting go of those

That had shown mercy

Unknowingly

During times of difficulty;

Letting go of those

Who were once everything,

Whose simple existence,

Senseless everyday banter, abyss-deep care

Freed all demons

That occupied the mind;

Undeserving of all the care received thus far,

Incapable of love,

Inefficient in understanding

What it means

To have a friend in life,

Unworthy of attention –

As light is shed upon this,

And as everyone leaves

One by one,

The demons come back

This time, even stronger

To corrupt the newly emptied mind.

Tell me your tale

Standard

Tell me your most horrendous tale,

Dear one,

Tell me how you shivered

When you saw your worst fear come true,

How you trembled

When you were trapped alone with it,

Tell me how you conquered it,

Tell me how you suppressed

Your anxiety

And overcame that feeling

Of utter dread;

Tell me how you escaped

Your impending doom,

And changed your destiny

To stand where you are now;

Tell me your worst story, dearest,

Let me know how you have explored

Every dark corner of your mind

And have come back alive

To tell me

That incredible tale.